სამართალი იგვიანებს, დასაქმებულთა ჯანმრთელობა კი სამსახურს ეწირება