“ბიტფურიმ” თბილისის მონაცემთა ცენტრი თავიდან შეიძინა